Mission Statement

1. De BVL zal de bevordering van het volleybal in de hoogste nationale afdeling Heren en de belangen en verzuchtingen van de aangesloten clubs bundelen en verdedigen t.o.v. derden.

2. De BVL beoogt ook van het Koninklijk Belgisch Volleybal Verbond, afgekort KBVBV, alsook van VVB en AIF, de gehele erkenning te bekomen voor de organisatie van de hoogste nationale afdeling Heren en de vertegenwoordiger te zijn van het betaald volleybal (cfr. De Wet van 1978) bij alle instanties van het KBVBV en via deze laatste inspraak te verwerven in de consultatieve en beslissende organen van de CEV en de FIVB door:

2.1.in de schoot van de KBVBV, de specifieke belangen van het elite al dan niet betaald volleybal te behartigen en te beheren op reglementair, sportief en commercieel vlak en een optimale samenwerking te bevorderen met alle andere componenten van het KBVBV;

2.2.op te treden in hoedanigheid van vertegenwoordiger of gemandateerde van haar leden, ten einde relaties te ontwikkelen in het belang van het elite al dan niet betaald volleybal alsook deze te onderhouden met de vertegenwoordigende organisaties van profspelers op nationaal en internationaal vlak, door onder meer deel te nemen aan de werkzaamheden gevoerd in de schoot van officiële organisaties belast met de sociale dialoog;

2.3.zich in te zetten om eenvormigheid te verkrijgen en te behouden van de systemen van nationale en internationale transfers (overgangen), tussen de leden van de vereniging onderling, tussen de vereniging zelf en de andere componenten van de KBVBV, evenals tussen de liga’s die de associatie van Europese liga’s vormen;

2.4.de nodige maatregelen te nemen om elke vorm van fraude en vervalsing van kampioenschappen en competities te bestrijden;

2.5.evenementen te organiseren om het elite al dan niet betaald volleybal te bevorderen, met inbegrip van o.m. werkseminaries, informatievergaderingen en opleidingssessies alsook commerciële projecten te verwezenlijken en elke economische of sportieve activiteit te organiseren die nuttig is voor de ontwikkeling van de vereniging;

2.6.de jeugdwerking bij de clubs van de Liga te stimuleren en incentives aan te reiken opdat Belgische jongeren meer speelgelegenheid zouden krijgen.

3. Om deze missie te realiseren zal de BVL :

3.1.een organisatie uitwerken die efficiënt en doeltreffend werkt op alle niveaus en die een 
beroep zal doen op de actieve tussenkomst en dynamiek van alle betrokken partijen;

3.2.haar werkmiddelen structureel investeren in initiatieven die de bovengenoemde missie en 
de clubs ondersteunen. De besteding van de werkmiddelen zal jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgelegd worden en aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd;

3.3.het sportief kader duidelijk formuleren met oog voor de nodige stabiliteit en waarbij alle partijen de genomen engagementen correct en tijdig uitvoeren;

3.4.zich juridisch laten bijstaan om contracten en verbintenissen, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op een adequate manier uit te werken en om – indien nodig – ook aan de clubs juridische ondersteuning te kunnen bieden;

3.5.een marketingplan uitwerken en projecten ondersteunen die de visibiliteit van het volleybal en van de BVL als doel hebben.

4. In de BVL is de tweetaligheid van groot belang. Alle vergaderingen verlopen in de twee landstalen. Iedereen spreekt zijn eigen taal en de voorzitter past zich aan de spreker. Het leiden van de vergaderingen gebeurt bij voorkeur aan de hand van een tweetalige documentatie die vooraf wordt geraadpleegd en waarvan kan worden aangeduid welke delen in welke taal zullen worden toegelicht.